SPOLUPRÁCE

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 32.413 mil. EUR
Granty na podporu projektů výzkumu a vývoje, založených na spolupráci více než 2 nezávislých institucí se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, zaměřených na vývoj inovativních produktů, služeb nebo procesů.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


SEC.2.1> Navrhování a plánování budov a městských... počet otevřených témat: 0
SEC.2.2> Energetika, doprava, komunikační sítě počet otevřených témat: 0
SEC.2.3> Surveillance počet otevřených témat: 0
SEC.2.4> Supply chain počet otevřených témat: 0
SEC.2.5> Počítačová kriminalita počet otevřených témat: 0
Akce v této činnosti jsou zacíleny na mimořádné události nebo katastrofy nadnárodního významu, jako je například rozsáhlá infrastruktura, významné lokality politické hodnoty (např. budovy parlamentu) nebo symbolické hodnoty (např. konkrétní památky), energetická veřejně prospěšná infrastruktura (na zpracování ropy, výrobu elektřiny, plynu), vodní infrastruktura, dopravní infrastruktura (včetně letecké, námořní, pozemní), komunikace (včetně vysílání), finanční a administrativní infrastruktura, infrastruktura veřejného zdraví atd.
Pro zvládnutí této oblasti je vyžadována řada schopností, z nichž mnohé primárně souvisí s fází „chránit“, ale i „připravovat". Cílem je jednak předcházet mimořádné události, ale taky zmírnit její případné následky.
Aby docházelo k budování potřebných kapacit a schopností, bude kladen důraz na témata jako:
- Analýza, modelování a posuzování zranitelnosti fyzické infrastruktury a jejího provozu;
- Zabezpečení stávajících i budoucích veřejných a soukromých kritických síťových infrastruktur, systémů a služeb s ohledem na jejich fyzické, logické a funkční aspekty;
- Kontrolní a varovní systémy, které podporují rychlé reakce v případě nehod;
- Ochrana proti kaskádovým účinkům nehod, vymezení a návrh kritérií pro vybudování nových bezpečných infrastruktur a veřejných služeb.
Tato aktivita je rozdělena do pěti oblastí: Návrh, plánování budov a městských oblastí; Energetika, Doprava, Komunikační sítě; Dozor; Dodavatelský řetězec a Počítačová kriminalita.
Aktivity v oblasti počítačové kriminality stojí na sadě nástrojů, instrumentů, pravidel atd., které jsou používané pro předcházení, odhalování, vyšetřování a boj proti zločinné činnosti (včetně terorismu) v počítačové oblasti, zejména v souvislosti s hmotnými nebo nehmotnými kritickými aktivy nebo infrastrukturou, a které jsou dodané přes internet.
Protože se tato oblast věnuje pouze otázkám spojeným s počítačovými hrozbami a bezpečností, je doplňkem k obecnějšímu přístupu ICT témat v programu Spolupráce.