SPOLUPRÁCE

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 32.413 mil. EUR
Granty na podporu projektů výzkumu a vývoje, založených na spolupráci více než 2 nezávislých institucí se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, zaměřených na vývoj inovativních produktů, služeb nebo procesů.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


  GRANTY PRO OBLAST EVROPSKá VýZKUMNá Síť ERA-NET
Cílem aktivit ERA-NET je vzájemné provázání výzkumných programů realizovaných na národní či regionální úrovni s vidinou jejich vzájemného otevření a implementace společných aktivit.
Programy výše uvedeného druhu musí splňovat všechny z následujících charakteristik:
- Musí být strategicky plánované (například se skládat z řady výzkumných projektů zaměřených na definované oblasti či problematiky, plánovaných na stanovené časové období a řízených ve vzájemné spolupráci);
- Musí být uskutečněny na národní nebo regionální úrovni;
- Musí být buď financované nebo řízené přímo národními nebo regionálními veřejnými institucemi/úřady nebo subjekty (například agenturami), které jsou s těmito veřejnými institucemi provázané nebo jimi řízené.

Partnery ERA-NET aktivit, kteří jsou schopní dostát výše uvedeným podmínkám, jsou:
- Vlastníci programů: typicky národní ministerstva/regionální úřady zodpovědné za definici, financování a řízení výzkumných programů na národní nebo regionální úrovni.
- Zprostředkující subjekty/manažeři programu (například výzkumné rady nebo agentury poskytující finanční prostředky) či jiné národní nebo regionální instituce, které implementují výzkumné programy pod kuratelou vlastníků programu.
- Vlastníci programu (typicky národní ministerstva/regionální úřady), kteří v době předložení projektového záměru ERA-NET nedisponují ustavenými nebo plnohodnotnými výzkumnými programy, nicméně však plánují a zavázali se k otevření takovéhoto programu. Jsou rovněž způsobilými, pokud je jejich účast dobře odůvodněná a poskytuje přidanou hodnotu celkové koordinaci daného programu. Země a regiony, které mají méně rozvinuté výzkumné programy (obzvláště nové členské země EU a asociované kandidátské státy) shledají své zapojení do struktury ERA-NET jako velmi snadné.

Projektové záměry ERA-NET Plus musí splnit následující kritéria:
- Společná výzva (a single joint call) musí být naplánována s jasným finančním závazkem ze strany zapojených národních nebo regionálních programů.
- Způsobilí žadatelé jsou stejní jako tomu je v případě aktivit ERA-NET s výjimkou vlastníků programu, který v momentě podání projektového záměru ještě neprobíhá nebo není v plnohodnotném stavu. Tito nejsou způsobilými pro aktivity ERA-NET Plus. Konsorcium musí být navíc složeno z vlastníků nebo manažerů programu z nejméně 5 různých členských nebo asociovaných zemí EU.
- Tak jako v případě aktivit ERA-NET jsou způsobilými stejní doplňkoví partneři, nad rámec povinného počtu 5 vlastníků nebo manažerů programu.
- Minimální finanční výše plánovaného rozpočtu pro společné výzvy musí být 5 mil. EUR.
- Pro evaluaci záměrů předložených v rámci společné výzvy musí být ustaven společný „peer review“ mechanismus.
- Každý z projektů financovaných nad rámec společné výzvy musí být nadnárodního charakteru (minimálně dva partneři z rozdílných zemí).
- Součástí hodnotících kritérií společné výzvy vypsané národními programy musí být pevně stanovený soubor obecných kritérií pro evaluaci/výběr (excelence, přidaná evropská hodnota apod.)