LIDÉ

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 4.750 mil. EUR
Granty na podporu usnadnění získávání znalostí a přesunu technologií mezi univerzitami, výzkumnými centry a privátními podniky prostřednictvím zaměstnávání výzkumníků.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


PEOPLE.1> Počáteční vzdělávání výzkumníků počet otevřených témat: 0
PEOPLE.2> Celoživotní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců počet otevřených témat: 0
PEOPLE.4> Světová stipendia počet otevřených témat: 0
PEOPLE.5> Specifické akce počet otevřených témat: 0
Tento program bude poukazovat na kvalitativní i kvantitativní posilování lidského potenciálu, aby tak podpořil lidi ve výběru profesionální kariéry jako výzkumný pracovník. Dále se zaměří na podporu zachování evropských výzkumníků v Evropě a díky zaměření se na Evropu jako atraktivní místo výzkumu se bude snažit zaujmout nejen evropské,ale i světové výzkumné pracovníky.
V souladu se zkušenostmi získanými z aktivit „Marie Curie“ v rámci předchozího Rámcového programu toho bude dosaženo realizací uceleného souboru akcí vycházejících z výše uvedeného dílčího programu, obzvláště s ohledem na evropskou přidanou hodnotu ve smyslu jejich vlivu na Oblast evropského výzkumu (European Research Area).
Tyto aktivity mají za cíl oslovit výzkumníky na všech stupních jejich profesionální dráhy, počínaje prvotním vědeckým tréninkem zaměřeným na mladé lidi po celoživotní vzdělávání a kariérní rozvoj v soukromé i veřejné sféře.
Snahou rovněž bude vyšší zapojení výzkumných pracovnic prostřednictvím podpory rovných příležitostí ve všech aktivitách programu „Marie Curie“, a to přípravou akcí zajišťujících dosažení odpovídající rovnováhy pracovního a osobního života a následné usnadnění opětovného zahájení výzkumné kariéry.