SPOLUPRÁCE

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 32.413 mil. EUR
Granty na podporu projektů výzkumu a vývoje, založených na spolupráci více než 2 nezávislých institucí se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, zaměřených na vývoj inovativních produktů, služeb nebo procesů.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


  GRANTY PRO OBLAST MOBILIZACE ENVIRONMENTáLNí ZNALOSTI PRO POLITIKY, PRůMYSL A SPOLEčNOST
ENV.2012.6.5-1 Rozvoj monitorovacích a informačních systémů na úrovni komunit s využitím inovativních a zdokonalených observačních aplikací VÝZVA UZAVŘENA
Nové a inovativní ekologické monitorovací a informační systémy mohou připět k efektivní účasti obyvatelstva na sledování životního prostředí, které bude založeno na zapojení širokého okruhu zájmových skupin a uživatelů...
ENV.2012.6.5-2 Identifikace a demonstrace nejperspektivnějších prototypů a nástrojů vzniklých na základě evropských výzkumných aktivit VÝZVA UZAVŘENA
Dosavadní úspěšné evropské výzkumné projekty často dostatečně neprokázaly dlouhodobou proveditelnost a použitelnost finálních výstupů (prototypy, provozní nástroje, řídicí systémy) a nezískaly dostatečnou odezvu u veřejných...
ENV.2012.6.5-3 Definování příležitostí pro otevřený přístup k primárním ekologickým datům VÝZVA UZAVŘENA
V rámci četných evropských projektů byly shromážděny velké soubory dat týkajících se ekologických témat. Tato data, přestože jsou financovaná z veřejných zdrojů, však nejsou vždy přístupná ostatním výzkumným pracovníkům,...
ENV.2012.6.5-4 Integrované posuzování znečištění ovzduší využitelné pro reformu evropské legislativy pro kvalitu ovzduší VÝZVA UZAVŘENA
Předpokladem plánované evropské legislativní reformy v oblasti kvality vzduchu jsou dostupné a spolehlivé metody kvantitativního integrovaného posuzování efektů různých možných politik snižování míry emisí na snížení znečištění...
Budoucnost globálního životního prostředí závisí na tom, jak dobře budou inovativní ekologické řešení integrovány v odvětvích, jako je energetika, doprava, zemědělství, lesnictví a rybářství, zdravotnictví, rozvoj měst a územní plánování.
To vyžaduje inovační přístupy a nástroje, jež jsou schopné danou problematikou vyřešit, a usnadnit tak předávání znalostí, posouzení, ocenění, zavádění a využívání vědeckých údajů a výsledků pro politiku, průmyslu a společnosti jako celku.
V pracovním programu 2012 bude kladen důraz na interdisciplinární a akčně orientované přístupy, které se zaměřují na specifické dlouhodobé problémy udržitelnosti napříč odvětvími, úrovněmi řízeními a národní hranicemi. Díky aktivní komunikaci a zaváděním nových procesů budou pro inovace (politické, společenské a průmyslové) využity environmentální poznatky. V některých případech bude aplikována metodika integrovaného hodnocení revizí EU o životním prostředí a zdraví.
Evropské společnosti a malé a střední podniky jsou zvány k zapojení se do oblasti environmentálních inovací prostřednictvím testů a modelů prototypů, které byly vytvořeny díky předchozím výzkumným aktivitám EU.
Nové způsoby pozorování vývoje na celé planetě, jako je např. globální Observatoř (integrovaná síť, která na základě pozorování poskytuje údaje o životním prostředí) jsou rovněž podporovány.
V neposlední řadě bude úsilí věnováno výzkumu a podpoře dalších volných přístupů k výsledkům výzkumu životního prostředí v Evropě i místních a národních úrovních. Bude postupováno v souladu s infrastrukturou pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) a ustanoveními Shared Environmental Information System (SEIS).