LIDÉ

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 4.750 mil. EUR
Granty na podporu usnadnění získávání znalostí a přesunu technologií mezi univerzitami, výzkumnými centry a privátními podniky prostřednictvím zaměstnávání výzkumníků.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


  GRANTY PRO OBLAST PARTNERSTVí A SPOLEčNé CESTY PRůMYSLU A AKADEMICKýCH KRUHů
IAPP Iniciativa Marie Curie: Partnerství mezi akademickými kruhy a průmyslovými podniky a jeho směry VÝZVA UZAVŘENA
Cílem této iniciativy je posílit spolupráci mezi akademickými kruhy a průmyslovou výrobou, obzvlástě MSP včetně tradičních výrobních odvětví, zejména ve smyslu výzkumného vzdělávání, kariérního rozvoje a sdílení znalostí....
bez informace