KAPACITY

0 mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 4.097 mil. EUR
Granty na podporu subkontraktování nejméně 2 technologických expertů jménem 3 nebo více MSP se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, za účelem vývoje inovativních produktů, služeb nebo procesů; a ostatní granty na podporu posílení evropských výzkumných a inovačních kapacit.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


COH.A> Providing evidence-base and monitoring of R&I... počet otevřených témat: 0
COH.B> Supporting a single market for R&I and delivering... počet otevřených témat: 0
COH.B.1> Zlepšení obchodního prostředí počet otevřených témat: 0
Cíle této aktivity jsou následující:
- Zlepšení efektivity a koherence národních i unijních politik výzkumu a jejich prezentace ostatním;
- Zajištění, aby veřejný výzkum přinesl chtěné dopady na společnost a byl jasně provázán s průmyslem;
- Podpora veřejného rozvoje výzkumu, zvýšení s tím spojených investic ze strany soukromých subjektů.
V rámci tématu doplní realizované činnosti koordinační aktivity programu „Spolupráce“. Cílem je zlepšit slučitelnost a dopad regionálních, národních a unijních politik a iniciativ (například programy finanční podpory, legislativa, doporučení a směrnice/instrukce). Bude se jednat o následující aktivity:
- Monitoring, analýza a zkoumání vlivu veřejných politik a průmyslových strategií zaměřených na výzkum a rozvoj indikátorů, které zajišťují informace a evidenci, a které podporují design, implementaci, hodnocení a nadnárodní koordinaci politik.
- Posílení koordinace politik výzkumu (na bázi dobrovolnosti), a to prostřednictvím aktivit na podporu zavádění otevřených metod koordinace (OMC – The Open Method of Coordination) a vertikálních nadnárodních iniciativ pro posílení spolupráce na národní či regionální úrovni na společná témata.