SPOLUPRÁCE

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 32.413 mil. EUR
Granty na podporu projektů výzkumu a vývoje, založených na spolupráci více než 2 nezávislých institucí se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, zaměřených na vývoj inovativních produktů, služeb nebo procesů.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


AAT/SST/TPT> Doprava (včetně letecké) počet otevřených témat: 0
ENERGY> Energie počet otevřených témat: 2
ENV> Životní prostředí (včetně změn klimatu) počet otevřených témat: 4
ERA> Evropská výzkumná síť ERA-NET počet otevřených témat: 0
HEALTH> Zdraví počet otevřených témat: 0
ICT> Informační a komunikační technologie (ICT) počet otevřených témat: 0
NMP> Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové... počet otevřených témat: 4
SEC> Bezpečnost počet otevřených témat: 0
SPA> Vesmír počet otevřených témat: 0
SSH>  počet otevřených témat: 0
KBBE> Potraviny, zemědělství a rybolov, biotechnologie počet otevřených témat: 1
FINANČNÍ OBJEMY PŘIDĚLENÉ OTEVŘENÝM TÉMATŮM V PŘEDCHOZÍCH LETECH
2011 € 2010 € 2009 €
KBBE
Potraviny, zemědělství a rybolov, biotechnologie (1)  2.995.636  
Podpora bude směřována do nadnárodní spolupráce různých forem napříč celou EU a dále do řady tematických oblastí, které korespondují s hlavními oblastmi vědy a technologie. Jedná se o oblasti, v rámci kterých je nezbytné podpořit a posílit špičkový výzkum s cílem naplnit evropské sociální, ekonomické, environmentální a průmyslové výzvy.

Většina úsilí bude směřována ke zlepšení průmyslové konkurenceschopnosti se zaměřením na výzkum reflektující potřeby uživatelů napříč Evropou.

Společným cílem je přispět k udržitelnému rozvoji.

Deset témat pro akce Společenství:
1) Zdraví
2) Potraviny, zemědělství a rybolov, biotechnologie
3) ICT
4) Nanovědy; nanotechnologie; materiálové a výrobní technologie
5) Energie
6) Životní prostředí (včetně otázky změny klimatu)
7) Doprava (včetně kosmonautiky)
8) Socioekonomické vědy a humanitní vědy
9) Vesmír
10) Bezpečnost

Uvedená témata jsou všeobecně definována na relativně vysoké úrovni s cílem obsáhnout postupně se rozvíjející potřeby a příležitosti, které mohou vyvstat v průběhu platnosti FP7. Pro každou z nich byly definovány skupiny aktivit, které zohledňují obecné linie navržené pro oblast společné (EU) podpory. Aktivity byly definovány na základě jejich přispění k cílům Společenství (včetně přechodu ke vzdělanostní společnosti), relevance jejich evropského výzkumného potenciálu a přidané hodnoty na úrovni intervence Společenství ve stanovených oblastech.
Zvláštní pozornost bude věnována zajištění efektivní spolupráce mezi jednotlivými tematickými oblastmi a prioritními oblastmi výzkumu, které svoji povahou přesahují kategorie jednotlivých témat. Jedná se například o výzkum v oblastech lesnictví, kulturního dědictví, námořních věd a technologií.
Multidisciplinarita bude podpořena společnými přístupy k výzkumu a technologiím, jdoucími napříč jednotlivými přístupy. Tyto jsou relevantní k více než jednomu tématu se společnými výzvami coby důležitou formou spolupráce v jednotlivých oblastech.
Témata byla shledána závislými mimo jiné na práci rozličných Evropských technologických platforem působících v oblastech významného výzkumného technologického pokroku.
Evropské technologické platformy umožňují spolupráci všech zainteresovaných subjektů, aby definovaly a implementovaly Strategickou výzkumnou agendu. Tento Rámcový program přispěje k realizaci Strategických výzkumných agend, které představují skutečnou evropskou přidanou hodnotu. Evropské technologické platformy mohou, s případným přispěním regionálních výzkumných klastrů, sehrát roli ve vyjednávání a organizaci účasti průmyslu (včetně malých a středních podniků) ve výzkumných projektech, které se týkají oblastí jejich zájmů. Uvedené platí pro projekty způsobilé k financování z Rámcového programu.
Výše uvedených deset témat zahrnuje i výzkum nezbytný k podpoře tvorby, implementace a zhodnocení politik Společenství v mnoha oblastech a vytvoření Oblasti svobody, bezpečí a práva (Area of Freedom, Security and Justice), společně s pre-normativním a konormativním výzkumem relevantním pro zlepšení interoperability a kvality standardů a jejich implementace, a tedy rovněž podporující evropskou konkurenceschopnost.
Zvláštní pozornost bude věnována koordinaci záležitostí spojených s racionálním a efektivním využitím energie v Rámcovém programu a ve spolupráci s ostatními politikami a programy Společenství.
Nad rámec těchto aktivit budou v rámci každého z témat stanoveny (otevřeným a flexibilním přístupem) dva druhy příležitostí:
- Budoucí a formující se technologie (Future and Emerging Technologies): podpora výzkumu zaměřeného na identifikaci a průzkum nových vědeckých a technologických příležitostí ve stanovené oblasti působení a/nebo v jejich kombinaci s dalšími relevantními oblastmi a disciplínami prostřednictvím podpory spontánních výzkumných návrhů zahrnutých ve společných výzvách; starost o neotřelé myšlenky a zbrusu nové přístupy a využití nových možností v plánech výzkumu, obzvláště v případě těch s potencí k zásadnímu průlomu; s cílem zabránit přesahům a zajistit optimální využití zdrojů financování bude zajištěna odpovídající koordinace aktivit spadajících do programu Myšlenky.
- Neočekávané politiky: schopnost flexibilně reagovat na nové potřeby, které mohou vyvstat v průběhu realizace Rámcového programu, například nepředvídaný rozvoj nebo události vyžadující rychlou reakci, jako je výskyt nových epidemií, hrozící znepokojení v oblasti bezpečnosti potravin či reakce na přírodní katastrofy.
Rozšiřování a transfer znalostí jsou klíčovou přidanou hodnotou evropských výzkumných aktivit. S cílem zvýšit využití výsledků výzkumu ze strany průmyslu, subjektů s rozhodovací pravomocí a společnosti bude přistoupeno k přijetí konkrétních opatření.
Práva intelektuálního vlastnictví musí být zabezpečena, včetně podpory boje proti padělkům.
V rámci všech tematických oblastí bude nedílnou součástí šíření informací, s odpovídajícími omezeními v otázkách bezpečnosti kvůli důvěrné povaze daných aktivit, včetně financování tvorby sítí vzájemných vazeb, seminářů a událostí, ve spolupráci s externími experty a informacemi/elektronickým servisem, obzvláště databází CORDIS.
Vzájemné doplňování a synergie mezi tímto programem a ostatními programy Společenství je garantováno. V rámci programu CIP (Competitiveness and Innovation) budou zajištěny aktivity na podporu inovací.
Zvláštní pozornost bude věnována zajištění odpovídajícího zapojení malých a středních podniků (1), včetně těch vědomostně orientovaných v oblasti nadnárodní spolupráce. V rámci strategie připravované pro každé z daných témat budou prostřednictvím dílčího programu „Spolupráce“ přijata konkrétní opatření, včetně aktivit na podporu zapojení malých a středních podniků. Strategie budou doplněny o kvalitativní a kvantitativní monitoring, opírající se o soubor ukazatelů. Cílem těchto aktivit je umožnit nejméně 15% alokaci zdrojů dostupných v dílčím programu „Spolupráce“ pro malé a střední podniky.
Podpořeny budou rovněž aktivity, které jsou zaměřeny na zapojení široké veřejnosti do výzkumných celků s cílem diskutovat na téma vědeckých otázek a výsledků výzkumu. Dále budou podpořeny aktivity z oblastí vědecké komunikace a vzdělání, včetně vhodného zapojení běžných občanských sdružení či jiných podobných organizací.
Ve všech oblastech výzkumu bude reflektována genderová rovina a otázka rovnosti pohlaví.
Růst konkurenceschopnosti evropského výzkumu si vyžaduje odblokování potenciálu napříč celou Oblastí evropského výzkumu (European Research Area).
Projekty zaměřené na vědy celosvětově známé by měly být řízeny optimálně s ohledem na využívání zdrojů.
Napříč všemi těmito tématy bude podpora nadnárodní spolupráce implementována prostřednictvím:
- Společného výzkumu,
- Společných technologických iniciativ (Joint Technology Initiatives),
- Koordinace výzkumných programů, které nejsou zahrnuty do Společenství,
- Mezinárodní spolupráce.