KAPACITY

0 mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 4.097 mil. EUR
Granty na podporu subkontraktování nejméně 2 technologických expertů jménem 3 nebo více MSP se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, za účelem vývoje inovativních produktů, služeb nebo procesů; a ostatní granty na podporu posílení evropských výzkumných a inovačních kapacit.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


SiS.1> Posílení dynamiky řízení vztahů mezi vědou... počet otevřených témat: 2
SiS.2> Posilování potenciálu, rozšiřování horizontů počet otevřených témat: 2
SiS.4> Strategic activities počet otevřených témat: 3
Cílem je vybudovat otevřenou, efektivní a demokratickou evropskou znalostní společnost, kde dojde k harmonické integraci vědeckých a technologických přístupů/snah a k vytvoření asociovaných výzkumných politik na evropském sociálním webu. Podpora se dostane pan-evropské reflexi a debatování na téma věda a technologie a jejich vztah ke společnosti a kultuře.
Zásadní a integrované iniciativy realizované v rámci této problematiky se budou sestávat z těchto aktivit:
- Posilování a zlepšování Evropského vědeckého systému (European Science System) a řešení následujících oblastí:
o Lepší užívání a monitorování dopadů vědeckých doporučení a expertýz (včetně řízení rizik);
o Budoucnost vědeckých publikací;
o Přiblížení vědeckých publikací veřejnosti, která má zájem tyto konzultovat;
o Bezpečnostní opatření pro vědecké domény, které lze zneužít;
o Otázky padělání, důvěry a „seberegulace“.
- Zapojení výzkumníků a veřejnosti (včetně organizované občanské společnosti) do otázek vědeckého charakteru s cílem předjímat a vysvětlovat politické, sociální a etické otázky.
- Reflexe a debata na téma vědy a technologie a jejich role ve společnosti, vycházejíce z disciplín jako je historie, sociologie, filozofie vědy a technologie.
- Genderový výzkum (včetně integrace genderové roviny do všech oblastí výzkumu) a podpora role žen ve výzkumných a vědeckých rozhodovacích orgánech.
- Vytvoření otevřeného prostředí, které vzbuzuje zájem o vědu mezi dětmi a mladými; podpora vědy ve všech směrech (i disciplíny ve školách).
- Posílení výzkumu vedeného v rámci univerzit a ostatních institucí vyššího vzdělávání a jejich zapojení do řešení výzev globalizace.
- Zlepšení vzájemné komunikace a porozumění mezi vědeckým světem na straně jedné a subjekty s rozhodovací pravomocí, médii a širokou veřejností na straně druhé. Vědcům bude poskytnuta pomoc, aby se naučili lépe komunikovat a prezentovat výsledky jejich výzkumu pomocí rozšiřování nabytých informací, díky publikacím nebo médiím.
Zmíněné aktivity povedou k pořádání výzkumných projektů, studií, vytváření kontaktů mezi vědci vzájemně a výměna jejich myšlenek. Dále aktivity zajistí veřejné akce a iniciativy, ocenění, průzkumy a další sběr dat.
V mnoha případech to bude vyžadovat mezinárodní partnerství s organizacemi ze třetích zemí.