KAPACITY

0 mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 4.097 mil. EUR
Granty na podporu subkontraktování nejméně 2 technologických expertů jménem 3 nebo více MSP se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, za účelem vývoje inovativních produktů, služeb nebo procesů; a ostatní granty na podporu posílení evropských výzkumných a inovačních kapacit.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


  GRANTY PRO OBLAST VýZKUM VE PROSPěCH MALýCH A STřEDNíCH PODNIKů
SME.2012.1 Research for SME VÝZVA UZAVŘENA
SME.2013.1 Research for SME VÝZVA UZAVŘENA
Zabývá se posílením inovační kapacity evropských malých a středních podniků a jejich přínosem k rozvoji nových produktů a trhů. To proběhne skrze pomoc při externím zadávání výzkumu, při zvyšování jejich výzkumného úsilí, rozšiřování jejich sítí, lepším využívání výsledků výzkumu, získávání technologického know-how a překonávání propasti mezi výzkumem a praktickou inovací.
Zvláštní akce na podporu malých a středních podniků jsou určeny na podporu malých a středních podniků nebo sdružení malých a středních podniků, které potřebují zadávat výzkumné úkoly. Jedná se hlavně o málo až středně technologické MSP s malými nebo žádnými výzkumnými kapacitami.
Malé a střední podniky s intenzivním výzkumem se mohou zapojit jako poskytovatelé výzkumných služeb nebo zadat externí výzkum s cílem doplnit vlastní výzkumné činnosti.
Akce budou prováděny v celé oblasti vědy a techniky s bottom-up přístupem. Budou zahrnovat podporu demonstrací a provádění dalších činností, jež usnadní využití výsledků výzkumu, přičemž musí být zajištěna provázanost s programem Konkurence a inovace.
Finanční prostředky budou přidělovány prostřednictvím dvou režimů:
- Výzkum pro malé a střední podniky: podpora malých skupin inovačních malých a středních podniků při řešení běžných nebo doplňkových technologických problémů.
- Výzkum pro sdružení malých a středních podniků: podpora sdružení malých a středních podniků a seskupení při vývoji technických řešení problémů společných pro velký počet malých a středních podniků ve specifických průmyslových odvětvích nebo segmentech hodnotového řetězce.