KAPACITY

0 mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 4.097 mil. EUR
Granty na podporu subkontraktování nejméně 2 technologických expertů jménem 3 nebo více MSP se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, za účelem vývoje inovativních produktů, služeb nebo procesů; a ostatní granty na podporu posílení evropských výzkumných a inovačních kapacit.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


  GRANTY PRO OBLAST VýZKUMNý POTENCIáL KONVERGENčNíCH REGIONů
FP7-REGPOT-2012-2013-1 Integrace výzkumných jednotek ze zemí konvergence EU a nejvzdálenějších regionů v rámci ERA a posílení jejich inovačního potenciálu VÝZVA UZAVŘENA
V rámci FP7 budou podporovány tyto oblasti: - Nadnárodní obousměrný přesun pracovníků výzkumu v regionech konvergence; - Získávání a vývoj vybavení pro výzkum ve vybraných centrech; - Organizace workshopů a konferencí s cílem...
Cílem je stimulace využití celkového výzkumného potenciálu rozšířené EU prostřednictvím uvolnění a rozvoje stávající nebo vyvíjející se excelence v konvergenčních regionech EU a nejvzdálenějších regionech. Díky posilování kapacity výzkumných pracovníků se tito budou moci účastnit výzkumných aktivit na úrovni Společenství.
V rámci této oblasti jsou podporované tyto aktivity:
- Mezinárodní oboustranné vyslání výzkumných pracovníků vybraných organizací v konvergenčních regionech a jedna nebo více partnerských organizací; podpora vybraných existujících nebo vznikajících center excelence při náboru zkušených výzkumných pracovníků, včetně vedoucích pracovníků z jiných zemí.
- Zajištění vybavení pro výzkum a rozvoj hmotné základny, jež budou umožňovat plné využití intelektuálního potenciálu, které je dostupné ve vybraných existujících nebo vznikajících centrech excelence v konvergenčních regionech.
- Organizování seminářů a konferencí pro zlepšení transferu znalostí, propagační činnosti, iniciativy zaměřené na šíření a předávání výsledků výzkumu v dané zemi i na další a mezinárodní trhy.
- "Evaluační zázemí“, které umožní výzkumným organizacím v konvergenčních regionech získat mezinárodní nezávislé expertní hodnocení úrovně jejich celkové kvality a infrastruktury výzkumu.
Velký důraz je kladen na dosažení souladu s regionální politikou Společenství.
Akce podporované v této oblasti budou identifikovat potřeby a příležitosti pro posílení výzkumných kapacit vznikajících a stávajících center excelence v konvergenčních regionech, které mohou být podpořeny ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
Oblast podpory bude rovněž v souladu s Rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovace s cílem podpořit regionální komercionalizaci výzkumu a vývoje ve spolupráci s průmyslem.