SPOLUPRÁCE

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 32.413 mil. EUR
Granty na podporu projektů výzkumu a vývoje, založených na spolupráci více než 2 nezávislých institucí se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, zaměřených na vývoj inovativních produktů, služeb nebo procesů.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


AAT> Letectví a letecká doprava (AAT) počet otevřených témat: 0
JTI-CS> Společná technologická iniciativa Čisté nebe... počet otevřených témat: 0
Ústředním tématem výzkumu v oblasti dopravy v FP7 je rozvoj bezpečnějších, „zelenějších“ a „chytřejších“ pan-evropských dopravních systémů k zajištění výhod pro občany a společnost, přičemž dochází k respektování ekologických a přírodních faktorů. Mezi ústřední témata rovněž spadá zajištění a další rozvoj konkurenceschopnosti evropského průmyslu na celosvětovém trhu.
Pracovní program 2012 je navržen s cílem podporovat zavedení Inovační iniciativy Unie (Innovation Union Initiative), obzvláště pak usiluje o propojení výzkumu a inovací. Za dvě hlavní výzvy lze označit:
- Podporu většího počtu témat zaměřených na vytváření schopností/znalostí zavádět nové a více inovativní produkty, procesy a služby. Mezi uvedené aktivity spadají pilotní, předváděcí a ověřovací aktivity.
- Rozpoznávání a identifikace možných témat, např. schopnost inovovat a inovace šířit, schopnost využívat získané vědomostí/znalostí (ochrana duševního vlastnictví – např. patentování, příprava standardů apod.)
Výzkumné priority v ročním pracovním programu jsou založeny na:
- „Evropa 2020 – Strategie pro chytrý, udržitelný a inkluzivní růst“ (The Commission Communication ‘Europe 2020 – A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth). Tato strategie zdůrazňuje jako základní prvky dopravní politiky lepší integraci dopravních sítí, podporu čistých technologií a modernizaci infrastruktury.
- 28. 3. 2011 přijala Evropská Komise novou Bílou knihu o dopravě (New White Paper on Transport). Ta prezentuje dlouhodobou strategii, která by měla dopravnímu sektoru umožnit naplnění jeho cílů do roku 2050.
Do pracovního programu pro rok 2012 byl zapracován nový přístup zaměřený na hlavní socioekonomické výzvy a reagující na obavy společnosti.
S ohledem na různorodou strukturu a zaměření jednotlivých sektorů je téma rozděleno do několika dílčích témat:
7.1 Letectví a letecká doprava (AAT – Aeronautics and Air Transport)
7.2 Udržitelná povrchová/pozemní doprava (SST – Sustainable Surface Transport) včetně iniciativy “Evropská zelená auta” (European Green Cars Initiative).
7.3 Horizontální aktivity pro implementaci programu Doprava (TPT – Transport Programme).
7.4 Galileo
Z rozpočtových důvodů nebude v Pracovním programu Doprava pro rok 2013 žádná výzva.