LIDÉ

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 4.750 mil. EUR
Granty na podporu usnadnění získávání znalostí a přesunu technologií mezi univerzitami, výzkumnými centry a privátními podniky prostřednictvím zaměstnávání výzkumníků.

  Pro poslední verzi klikněte zde.
 
Téma / Cíl >IAPP Iniciativa Marie Curie: Partnerství mezi akademickými kruhy a průmyslovými podniky a jeho směry ( Marie Curie Action: Industry - Academia partnerships and pathways )


POPIS


Cílem této iniciativy je posílit spolupráci mezi akademickými kruhy a průmyslovou výrobou, obzvlástě MSP včetně tradičních výrobních odvětví, zejména ve smyslu výzkumného vzdělávání, kariérního rozvoje a sdílení znalostí. Způsob spolupráce bude vycházet z dlouhodobých kooperačních programů s vysokým potenciálem zvýšení úrovně přenosu znalostí a vzájemného porozumění odlišných kulturních podmínek a nároků na dovednosti v akademickém i průmyslovém sektoru. Podporována bude i spolupráce soukromých a veřejných výzkumných institucí prostřednictvím konsorcia, které bude rozvíjet společný vědecký program podpory výměny personálu.
Iniciativa bude implementována prostřednictvím cílené a flexibilní podpory interakce lidských zdrojů v rámci kooperačních programů mezi alespoň dvěma organizacemi zastupujícími oba sektory (akademický i průmyslový).
Účastníci musí předložit návrh společného výzkumného projektu, ktrý bude představovat základ jejich spolupráce.
Tento společný výzkumný projekt by měl zužitkovat komplementární odborné znalosti účastníků a vytvářet mezi nimi synergie. Dále by, ve smyslu dalšího zvýšení úrovně znalostí v určité oblasti, měly projekty v rámci IAAP přispět k tvorbě dodatečných přínosů pro účastníky projektů ve smyslu přenosu znalostí. Tyto cíle zaměřené na výzkum a znalosti se vzájemně překrývají a doplňují. V rámci každého konsorcia musí být zajištěn přesun personálu mezi účastníky, ale přijetí nových pracovníků je volitelné a musí být náležitě odůvodněno.
V teoretické rovině by každé převelení personálu mělo představovat přínos pro dotčené pracovníky samotné, výsledkem by mělo být získání nových znalostí a jejich přenos do domovské organizace; nebo přenos znalostí pozvaného pracovníka do hostitelské organizace. V praxi se tyto dva typy přínosů navzájem přesahují a doplňují a interakce přináší pozitivní efekty zvaným i vysílaným pracovníkům a oběma organizacím. Cílem náboru pracovníků by měl být přenos znalostí do hostovské organizace, z něhož bude profitovat jak místní personál, tak výzkumný projekt IAPP.
Výzva je otevřena všem oblastem výzkumu.
Doporučené složení konsorcia: Iniciativa je zaměřena na projektovou spolupráci jedné nebo více nekomerčních výzkumných institucí (např. uvicerzity/výzkumná centra) s jedním nebo více komerčními podniky z nejméně dvou členských nebo přidružených zemí.
Přesunutelný personál v rámci konsorcia: Vědečtí pracovníci, technický persomál, management, začínající výzkumníci (do 4 let od začátku vědecké kariéry) i pokročilí výzkumníci (PhD nebo více než 4 letá vědecká kariéra), kteří jsou kmenovými zaměstnanci kteréhokoliv partnera v rámci konsorcia po dobu nejméně 1 roku před plánovaným vysláním do hostovské organizace.
Výměna by měla být mezisektorová nebo nadnárodní. Mobilita mezi dvěma partnery uvnitř sektoru a v rámci jedné země je uznatelná pouze do výše 30% z celkového počtu měsíců plánovaných pro práce daného výzkumníka na projektu.
Opakované pobyty: Vysílaní pracovníci mohou svůj pobyt rozdělit na několik fází v celkové délce max. 24 měsíců v rámci doby trvání projektu. Pobyty mohou být časově rozděleny jakkoliv, ale každý z nich musí trvat nejméně po dobu 2 měsíců.
Noví zaměstnanci: V rámci projektu mohou být přijati zkušení vědečtí pracovníci z oblastí mimo parnerské dohody, kteří přispějí k rozvoji dalšího přenosu znalostí nebo vzdělávání. Nový pracovník musí být zaměstnán po dobu nejméně 12 měsíců; rozdělené pobyty nebo práce na částečný úvazek může přicházet v úvahu pouze výjimečně a maximálně do objemu 24 měsíců plného úvazku na projektu IAPP. Nově přijatí pracovníci mohou být jakékoliv národnosti. Musí však splňovat podmínky mobility k datu přesunu do hostovské organizace.
Trvání: Běžná doba trvání podporovaného projektu bude mezi 3 až 4 lety od data počátku platnosti grantové smlouvy.
Vzhledem k povinné mobilitě mezi partnery a volitelnosti externích náborů v rámci projektu, musí výměna zaměstnanců představovat alespoň 50% všech podpořených lidských zdrojů.
Finanční příspěvek Evropské unie k nepřímým iniciativám všeobecně může pokrýt až 100% rozpočtu nepřímé aktivity. 

FP7-PEOPLE-2012-IAPP
Datum zahájení: 19/10/2011
Datum ukončení: 19/04/2012
Celkový rozpočet
této výzvy: 80.000.000
VÝZVA
bez informace
(Training and career ) FP7-PEOPLE-2012-IAPP Support for training and career development of researchers

FINANČNÍ
NÁSTROJE
TÉMATA OBSAŽENÁ V
Partnerství a společné cesty průmyslu a akademických kruhů

bez informace


Potřebujete podporu pro Váš projekt výzkumu, vývoje a inovací?

  • Zhodnotíme možnosti Vašeho projektu.
  • Podpoříme Vás při identifikaci výzvy odpovídající Vašemu projektu.
  • Sestavíme rozpočet oprávněných nákladů.
  • Vyhledávání partnerů.

      Pro bezplatnou podporu klikněte zde.TECHNICKÁ PODPORA econet