LIDÉ

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 4.750 mil. EUR
Granty na podporu usnadnění získávání znalostí a přesunu technologií mezi univerzitami, výzkumnými centry a privátními podniky prostřednictvím zaměstnávání výzkumníků.

  Pro poslední verzi klikněte zde.
 
Téma / Cíl >COFUND Iniciativa Marie Curie: Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů ( Marie Curie Action: Cofunding of regional, national and international programmes )


POPIS


Iniciativa podporuje zvýšení celoevropské mobility zkušených pracovníků výzkumu za účelem školení a dalšího kariérního rozvoje v různých fázích jejich profesního života, včetně výzkumníků s čerstvě uzavřeným doktorským studiem. Cílem iniciativy je rozšířit a prohloubit jejich individuální schopnosti, zejména z pohledu získávání multi- nebo interdisciplinárních znalostí nebo mezioborových zkušeností, a obzvláště podpořit mobilitu mezi institucemi ve veřejném a soukromém sektoru.
Přednost mají programy, které nejsou zaměřeny na mezinárodní výměnu pouze na základě iniciativ Evropské unie, ale staví na existujících nebo nových regionálních a národních programech s cílem podpořit mezinárodní mobilitu a posílit mezinárodní programy spolupráce.
Uchazeči o zařazení do programu projdou výběrem na základě hodnocení znalostí a zkušeností. Program musí být podložen oponentním posudkem na mezinárodní úrovni. Program musí svým účastníkům zajistit adekvátní pracovní podmínky, aby nedocházelo ke znevýhodnění na základě původu výzkumníka nebo místa výkonu výzkumu.
Účastníci programu musí mít sídlo v členských státech nebo zemích přidružených k EU a spadat do jedné z následujících kategorií:
• Veřejné instituce, odpovědné za podporu a řízení programů zaměřených na spolupráci.
• Jiné instituce, včetně výzkumných organizací, které financují a řídí programy zaměřené na spolupráci s oficiálním mandátem, nebo uznané veřejnými orgány.
• Mezinárodní organizace, zajišťující v rámci své činnosti srovnatelné iniciativy na evropské úrovni.
Podpora v rámci iniciativy je zaměřena na tři typy mezinárodní mobility:
(1) Odchod účastníka grantového programu, obyvatele členského nebo přidruženého státu EU, přednostně s plánovaným návratem do vysílací země;
(2) Příchod účastníka grantového programu z jiného členského nebo přidruženého státu EU do domácí hostitelské organizace;
(3) Reintegrace obyvatele členského nebo přidruženého státu EU, který se účastnil výzkumu v zemi mimo členské a přidružené státy EU po dobu alespoň 3 let, s cílem zajistit mu dlouhodobé profesní uplatnění po návratu do domovského státu.
Příspěvek Evropské je kalkulován do výše 40% nákladů spojených s účastí způsobilých výzkumníků v programu, v maximálním celkovém objemu 10 mil. Eur na jednoho žadatele, do počtu 15 programů v rámci jedné výzvy.
Vybrané programy budou spolufinancovány po dobu 24 až 60 měsíců. 

FP7-PEOPLE-2012-COFUND
Datum zahájení: 19/10/2011
Datum ukončení: 15/02/2012
Celkový rozpočet
této výzvy: 110.000.000
VÝZVA
bez informace
(Training and career ) FP7-PEOPLE-2012-COFUND Support for training and career development of researchers

FINANČNÍ
NÁSTROJE
TÉMATA OBSAŽENÁ V
Celoživotní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

bez informace


Potřebujete podporu pro Váš projekt výzkumu, vývoje a inovací?

  • Zhodnotíme možnosti Vašeho projektu.
  • Podpoříme Vás při identifikaci výzvy odpovídající Vašemu projektu.
  • Sestavíme rozpočet oprávněných nákladů.
  • Vyhledávání partnerů.

      Pro bezplatnou podporu klikněte zde.TECHNICKÁ PODPORA econet