KAPACITY

0 mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 4.097 mil. EUR
Granty na podporu subkontraktování nejméně 2 technologických expertů jménem 3 nebo více MSP se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, za účelem vývoje inovativních produktů, služeb nebo procesů; a ostatní granty na podporu posílení evropských výzkumných a inovačních kapacit.
Téma / Cíl >FP7-REGPOT-2012-2013-1 Integrace výzkumných jednotek ze zemí konvergence EU a nejvzdálenějších regionů v rámci ERA a posílení jejich inovačního potenciálu ( Integration of research entities from the EU´s Convergence and Outermost regions in the ERA and enhancement of their innovation potential )


POPIS


V rámci FP7 budou podporovány tyto oblasti:
- Nadnárodní obousměrný přesun pracovníků výzkumu v regionech konvergence;
- Získávání a vývoj vybavení pro výzkum ve vybraných centrech;
- Organizace workshopů a konferencí s cílem usnadnit přenos znalostí;
- "Nástroje hodnocení" pro výzkumná centra v regionech konvergence za účelem získání mezinárodního nezávislého expertního jejich kvality a infrastruktury výzkumu.
Základním tématem je výzkumný potenciál, kromě toho mohou být projekty zaměřeny na jakékoliv výzkumné téma z FP7. 

FP7-REGPOT-2012-2013-1
Datum zahájení: 20/07/2011
Datum ukončení: 03/01/2012
Celkový rozpočet
této výzvy: 141.760.000
VÝZVA
Support for activities aimed at coordinating research activities and policies (networking, exchanges, trans-national access to research infrastructures, studies, conferences, etc.) undertaken by, at least, 3 indenpendent legal entities from 3 different Member States or Associated Countries worth up to € 2 million. These actions may also be implemented by means other than calls for proposal.
(CSA - CA) FP7-REGPOT-2012-2013-1 Collaborative Actions
The proposal can be promoted by just one entity from a EU´s Convergence and Outermost regions.
Support for activities aimed at supporting research activities and policies (networking, exchanges, trans-national access to research infrastructures, studies, conferences, etc.) by, at least, one independent legal entity. These actions may also be implemented by means other than calls for proposal.
(CSA - SA) FP7-REGPOT-2012-2013-1 Support Actions
The proposal can be promoted by just one entity from a EU´s Convergence and Outermost regions.
FINANČNÍ
NÁSTROJE
TÉMATA OBSAŽENÁ V
Výzkumný potenciál konvergenčních regionů

Cílem je stimulace využití celkového výzkumného potenciálu rozšířené EU prostřednictvím uvolnění a rozvoje stávající nebo vyvíjející se excelence v konvergenčních regionech EU a nejvzdálenějších regionech. Díky posilování kapacity výzkumných pracovníků se tito budou moci účastnit výzkumných aktivit na úrovni Společenství.
V rámci této oblasti jsou podporované tyto aktivity:
- Mezinárodní oboustranné vyslání výzkumných pracovníků vybraných organizací v konvergenčních regionech a jedna nebo více partnerských organizací; podpora vybraných existujících nebo vznikajících center excelence při náboru zkušených výzkumných pracovníků, včetně vedoucích pracovníků z jiných zemí.
- Zajištění vybavení pro výzkum a rozvoj hmotné základny, jež budou umožňovat plné využití intelektuálního potenciálu, které je dostupné ve vybraných existujících nebo vznikajících centrech excelence v konvergenčních regionech.
- Organizování seminářů a konferencí pro zlepšení transferu znalostí, propagační činnosti, iniciativy zaměřené na šíření a předávání výsledků výzkumu v dané zemi i na další a mezinárodní trhy.
- "Evaluační zázemí“, které umožní výzkumným organizacím v konvergenčních regionech získat mezinárodní nezávislé expertní hodnocení úrovně jejich celkové kvality a infrastruktury výzkumu.
Velký důraz je kladen na dosažení souladu s regionální politikou Společenství.
Akce podporované v této oblasti budou identifikovat potřeby a příležitosti pro posílení výzkumných kapacit vznikajících a stávajících center excelence v konvergenčních regionech, které mohou být podpořeny ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
Oblast podpory bude rovněž v souladu s Rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovace s cílem podpořit regionální komercionalizaci výzkumu a vývoje ve spolupráci s průmyslem.


Potřebujete podporu pro Váš projekt výzkumu, vývoje a inovací?

  • Zhodnotíme možnosti Vašeho projektu.
  • Podpoříme Vás při identifikaci výzvy odpovídající Vašemu projektu.
  • Sestavíme rozpočet oprávněných nákladů.
  • Vyhledávání partnerů.

      Pro bezplatnou podporu klikněte zde.TECHNICKÁ PODPORA econet